Over mij

Willy-Anne van Stiphout

Geboren in Brabant (1956) en sinds 2002 helemaal gelukkig met het leven op het Drentse platteland. De ruimte, het vele groen, het afwisselende landschap en de menselijke maat die hier nog te vinden is, bepalen mede hoe ik nu in het leven sta. Het enthousiasme voor het vak en vooral voor het lesgeven is gebleven.

Mijn kernkwaliteiten zijn helder en logisch denken en een onafhankelijke opstelling. Daarbij ben ik zeer gericht op de betekenis van cijfers en getallen voor de dagelijkse praktijk en probeer ik anderen eveneens ‘cijferwijs’ te maken.

Enkele jaartallen en feiten 
1982: artsexamen
1986: promotie op epidemiologisch proefschrift "Serum lipids in the young"
1993: registratie als epidemioloog B
1996: registratie als sociaal-geneeskundige (zonder takaanduiding), vanaf 2001 elke 5 jaar herregistratie als arts maatschappij en gezondheid (arts M+G) tot juli 2021 (registratie op eigen verzoek beëindigd).
2000: start eigen onderneming STIP = Stiphout Training/Theorie/Toepassing In Praktijk
Doel: professionals werkzaam in de gezondheidszorg “cijferwijs” maken zodat ze resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek kunnen toepassen op de eigen praktijksituatie en problemen die raken aan de inhoud, uitvoering en/of vormgeving van het curatieve of preventieve zorgverleningsproces kunnen oplossen. 

Docentschappen epidemiologie

Reeds lang voor de oprichting van STIP ben ik gestart met het geven van onderwijs epidemiologie. Het begon met de eerste zomercursussen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en het onderwijs aan studenten geneeskunde in Leiden gedurende mijn aanstellingen daar als universitair docent. 
Vanaf 1989 heb ik mijn onderwijswerkzaamheden verzelfstandigd. Ik heb het epidemiologie-onderwijs opgezet, doorontwikkeld en uitgevoerd bij de toenmalige sociaal geneeskundige opleidingen. Dit deed ik in Leiden (toen nog bij NIPG, later TNO Preventie en Gezondheid/Kwaliteit van Leven, thans TNO Innovation for life, afdeling Child Health) en in Utrecht (toen nog bij SSG, later NSPH, nu NSPOH).
Daarnaast werd en word ik als docent door diverse instituten en organisaties ingehuurd voor mijn cursussen epidemiologie of daaraan gerelateerde onderwerpen (evidence-based werken, kritisch lezen, kleinschalig onderzoek, begeleiding onderzoekstraject).
Namens het EMGO-instituut (verbonden aan de VU Amsterdam, inmiddels opgenomen in het APH = Amsterdam Public Health research institute) heb ik een aantal jaren de cursus “Van input naar output, over informatie en registratie”, opgezet en samen met anderen gegeven. Een paar jaar daarna gevolgd door een cursus “Praktische Epidemiologie” binnen de opleiding tot epidemioloog-A (EpidM). Om vervolgens weer vele jaren later (september 2019) mee te draaien als gastdocent en tutor in de cursus Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie.
Voor o.a. orthodontisten en arbeidshygiënisten in opleiding heb ik een “in-company training” ontwikkeld en gegeven. 
Daarnaast heb ik een deel van het materiaal ontwikkeld voor een nieuwe opzet van het sociaal geneeskundig onderwijs voor studenten geneeskunde in Leiden (LUMC).
Tevens heb ik twee e-learning modules epidemiologie inhoudelijk ontworpen en ingevuld, een in het Nederlands (NSPOH) en een in het Engels (masteropleiding Donor Health Care).
In 2019 heb ik gehoor gegeven aan de vraag van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) om een training te verzorgen voor toekomstige leden van de nieuw op te richten Stippel-Brigade. Na deze training is een eerste lichting van de Stippel-Brigade gevormd, die met veel enthousiasme het geleerde in de praktijk brengt en in staat is om wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier te vertalen naar de JGZ-praktijk. In 2020 is een 2e lichting met de training gestart en voor 2022 staat een nieuwe training gepland.
En als kers op de taart: een 3-daagse intensieve cursus op mijn eigen locatie in Zweeloo. Deze is 10 jaar lang als zomercursus via de NSPOH aangeboden en in 2019 als lentecursus door mijzelf georganiseerd. In deze cursus komen alle basisbegrippen aan de orde, steeds met focus op de vertaalslag naar de praktijk. Vanaf 2020 wordt deze cursus ook als in-company cursus gegeven.


Sociaal-geneeskundige werkzaamheden

Ook bij mijn overige werkzaamheden, gelieerd aan medisch wetenschappelijk onderzoek, ligt de nadruk veelal op de betekenis van getallen voor praktijk en beleid. 
Zo ben ik o.a. betrokken geweest bij het onderzoek naar aanleiding van de Vuurwerkramp in Enschede (GGD Regio Twente). Ik begeleidde en begeleid nog steeds onderzoekers bij het analyseren en interpreteren van hun onderzoekgegevens. Ook heb ik in voor de geïnteresseerde leek begrijpelijke taal onderzoeksrapporten geschreven (CvZ) en ondersteunde ik medisch wetenschappelijke verenigingen bij het opzetten van een complicatieregistratie (Orde Medisch Specialisten). Sinds 2008 ben ik als adviseur betrokken bij de beoordeling van de ‘stand van de wetenschap en de praktijk’ van verzekerde en te verzekeren zorg. Aanvankelijk in de commissie Duiding bij het CvZ, sinds 2013 als lid van de WAR (Wetenschappelijke Advies Raad) van het Zorginstituut Nederland.


Commissies en werkgroepen

Sinds de start van mijn werkzame leven heb ik deelgenomen aan vele landelijke commissies en werkgroepen. Tot medio 2020 was ik actief als redacteur bij het Tijdschrift Gezondheidswetenschappen, TSG (sinds 1999) en vanuit de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) als lid van de visitatiecommissie, die masteropleidingen epidemiologie in Nederland en België beoordeelt (sinds 2008). Vanaf 2021 ben ik lid van de Raad van Advies van de VvE.
Daarnaast ben ik momenteel nog als adviseur betrokken bij de beoordeling van de ‘stand van de wetenschap en de praktijk’ van verzekerde en te verzekeren zorg. Aanvankelijk (2008) in de commissie Duiding bij het CvZ, sinds 2013 als lid van de WAR (Wetenschappelijke Advies Raad), commissie Cure&Care van Zorginstituut Nederland. 
Sinds september 2018 ben ik lid van de commissie GGH (Goed Gebruik Hulpmiddelen) van ZonMw en sinds april 2019 plaatsvervangend lid van de commissie Veelbelovende zorg (ZonMw en Zorginstituut Nederland).


Publikaties

Ik heb enkele tientallen artikelen en abstracts gepubliceerd, voordrachten gehouden, enkele hoofdstukken in boeken geschreven en het onderdeel vragen en antwoorden gemaakt bij een leerboek epidemiologie (Vandenbroucke JP, Hofman A, m.m.v. Van Stiphout WAHJ, Grondslagen der Epidemiologie, Elsevier/Bunge, 7e ongewijzigde druk, 2018, ISBN 978-90-368-1984-8).
Een volledig curriculum vitae en publicatielijst stuur ik op verzoek graag toe.


Vrijwilligerswerk

In Zweeloo kan alles! Het bijzondere van dit kleine dorp (ca 150 huishoudens) is dat het binnen een straal van 1 kilometer een ongekend aantal voorzieningen heeft. Dat heeft zeker te maken met de historie waarin Zweeloo en de omliggende kernen nauw met elkaar verbonden waren en veel voorzieningen in Zweeloo en naastliggend dorp Aalden gevestigd werden. Het heeft ook te maken met het karakter van de bevolking, dat van aanpakken weet en allerlei initiatieven ter hand neemt. Vaak gebeurt dit samen met bewoners van omliggende dorpen (zwembad, dorpshuis, begraafplaats, sportvelden, bermbeheer, Kunstenaarsherberg, aanleg glasvezel).
Het is heerlijk wonen in Zweeloo en dat willen we graag zo houden. Daarom ben ik o.a lid van het Consumenten Platform Openbaar vervoer (CP-OV), vrijwilliger bij het Duo-Fietsen, voorzitter van de Raad van Advies van de BOKD, voor Drentse dorpen en dorpshuizen (https://www.bokd.nl), voorzitter van stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo (http://kunstenaarsdorpzweeloo.nl) en bedenker en mede-uitvoerder van Pluk&Deel (http://www.plukendeel.nl).
 

dr Willy-Anne HJ van Stiphout
Klooster 5
7851 AH Zweeloo

06 110 44 955

info@stiptraining.nl